Velkommen til det nye Geoviden 

Geoviden relanceres i 2019. Det kan stadig læses af alle og er stadig gratis. 

Fremover vil Geoviden især være påtænkt undervisning i gymnasiet og vil derfor få en større overhaling, hvad angår formidling og udtryk.

Geologiens og geografiens teori og praksis er selvfølgelig stadig i højsædet, men hvert nummer vil som udgangspunkt have ét tema med flere forskellige indgangsvinkler, og der vil være styrket fokus på samfundsrelevans.

Derudover bliver der i løbet af 2019 skabt et helt nyt Geoviden web-univers med videoer, grafikker mm.

Første nye Geoviden udkommer i marts 2019 og handler om geotermi.

Mere information følger her på siden…

Om Geoviden

Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der udgives af Geocenter Danmark både på print og online tre-fire gange om året.

Det formidler forskningsbaseret viden om Jorden og dens historie, samt menneskets udnyttelse og påvirkning af den, og derfor spænder emnerne vidt. Læs med om alt fra jagten på sjældne mineraler og Indlandsisens tilstand til livets udvikling, grundvandets kredsløb, klimaforandringer, landskabers dannelse og meget mere.

Alle numre af Geoviden kan læses her på siden, men du har også mulighed for at abonnere på den trykte udgave af bladet eller bestille specifikke udgaver og få dem tilsendt med posten.

Genopskriv dit abonnement og vind!

Som led i relanceringen skal alle abonnenter på Geoviden genopskrive sig, hvis man fortsat ønsker at modtage bladet med posten. Alle kan stadig abonnere og det er stadig gratis.

Alle genopskrevne og nye abonnenter deltager automatisk i lodtrækningen om en række flotte bøger, i første omgang bogen ‘Grønlands Geologiske Udvikling’. Første vinder trækkes 21. januar 2019 og vil få direkte besked.

Derfra trækkes en ny vinder af en ny bog hver måned frem til 21. juni 2019. Mere information om de kommende præmier følger.

NB! Geoviden sendes fremover kun til adresser i Danmark, Grønland og på Færøerne. Hele bladet vil dog fortsat kunne læses her på siden, og I kan abonnere på nyhedsbrevet, så I får besked, når der er nyt.

Vil du (fortsat) modtage Geoviden? 

Alle kan abonnere på Geoviden og få det tilsendt gratis med posten. Du kan også tilmelde dig det elektroniske nyhedsbrev, så du får besked, når der er nyt online. Som led i relanceringen skal alle abonnenter på Geoviden genopskrive sig, hvis man fortsat ønsker at modtage bladet med posten.

Kontakt redaktionen

Har du spørgsmål til Geoviden, kan du kontakte

Redaktør Johanne Uhrenholt Kusnitzoff

E-mail: geoviden@geus.dk

Geoviden 2005 – 2018

Feltarbejde spiller en stor rolle i geologers forskning og praktiske arbejde. I felten omsættes geologiske teorier til konkrete eksempler – og måske danner feltarbejdet grundlag for nye idéer?

Nr. 2, 2018
Geoarkæologi

Fagene geologi og arkæologi kan mange ting hver for sig, men tilsammen kan faget geoarkæologi komme rigtigt langt. I dette hæfte præsenteres historier med nogle af de nye og banebrydende forskningsresultater.

Geoviden 3, 2018

Vandrende klitter på Skagens Odde, jordskred ved Aabenraa, kystudvikling i Nordøsthimmerland og CO2 dybt ned i jorden – er emnerne i det nye nummer af Geoviden

Nr. 4, 2018
Geopark Vestjylland 

I det storslåede istidslandskab i Geopark Vestjylland er det Hovedopholdslinjen, der er rygraden. Bovbjerg Klint er en nøglelokalitet, men parken rummer også mange spændende kyststrækninger og en lang kulturhistorie.

Nr. 1, 2017
Geoviden

I dette nummer af Geoviden er der fokus på de fire områder: Indlandsisen og hedebølger, det seneste skred på Stevns Klint, genetablering af stenrev i Gilleleje og geodiversitet.

Nr. 2, 2017
Læsø

Læsø´s opståen, kysttilvækst, klima, vegetation, bosættelse og saltindustri

Fundamentet under Mols Bjerge, – et enkelt istidslandskab med en kompliceret dannelse, og landskabets historie efter istiden

I dette nummer af Geoviden kan du læse om byen og dens undergrund i henhold til beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi.

En krise i livets historie – Masseuddøen og samtidig vulkanisme ved Trias–Jura-grænsen

I dette nummer af Geoviden kan du læse om kystens foskydning, marin kortlægning, kystnære områder, og meget mere.

Nr. 3, 2016
Rubjerg Knude


Klint, klit og klima – en geologisk historie om Vendsyssels dannelse

Nr. 4, 2016
Søforklaringer

Dette nummer af Geoviden fokuserer på koblingen mellem landskab, grundvand og søer, og mange andre søforklaringer.

Nr. 1, 2015
Geopark Odsherred

I dette Geoviden kan du læse om Geopark Odsherred, Danmarks første geopark.

Nr. 2, 2015
Kviksølv

I dette nummer af Geoviden er der fokus på kviksølv, hvor du kan læse om dets egenskaber og anvendelse, den globale kviksølvforurening, hverdagen med kviksølv, og meget andet.

Geoviden sætter fokus på geologibevarelse i Danmark, hvor du kan læse om følgende områder: Nationale Geologiske Interesseområder (NGI), Nationale Kystlandskaber (NK), GeoSites, Verdensarv, Geoparker og Nationalparker

I dette nummer kan du læse om Indlandsisen igennem historien, fra 1930´ernes polarhelte, og til Grønlands geologiske udforskning, og meget andet ind imellem.

I dette Geoviden kan du læse om historiske fremskridt i erkendelse og forståelse af bjergkædedannelser der blev gjort i anden halvdel af 1800-tallet.

Nr. 2, 2014
Den danske havbund

Geoviden sætter fokus på den danske havbund, hvor du kan finde information om sediment- og habitatkortlægning, det nye digitale havbundssedimentkort, råstofferne i havet omkring Danmark og meget andet.

Geoviden sætter fokus på Stevns Klint der er kommet på UNESCO´s liste over verdensarv. Du vil i dette nummer kunne læse om Klintens geologiske udmærkelse for placeringen på verdenslisten.

Nr. 4, 2014
Nitrat

I dette hæfte er der fokus på nitrat i drikkevand, grundvand og økosystemer. Derudover vil du også have mulighed for at læse om omsætning af nitrat i undergrunden, transport af nitrat fra rodzonen til overfladevand og beskyttelse af grundvandsressourcen.

I dette hæfte kan du finde viden om olie og gas i den danske undergrund. Olie- og gasdannelse i Nordsøbassinet, Jurassiske sandstensreservoirer og skifergas i Danmark bliver bl.a. gennemgået.

Denne udgave af Geoviden  graver i meteoritter og kraterstrukturer for at undersøge baggrunden for de spændende møder mellem Jorden og himmellegemerne.

Nr. 3, 2013
Geoviden

I dette hæfte kan du læse om følgende områder: superstormen i 1634, grundvandskortlægning i Thailand, Kattegat – Nordeuropas bedste klime- og miljø-dataarkiv?, olie-indvindingseksperiment og isbjerge flår havbunden op.

Nr. 4, 2013
Jordbund

Geoviden sætter fokus på jordbunden, hvor du kan læse om jordbundsudvikling, jordbunden som landskabsdannende faktor og arkiv, og meget andet.

Nr. 1, 2012
Anholt

I dette hæfte er Anholt i fokus, hvor du bl.a. kan læse om landskabet, strandvoldssletten og ørkenen på Anholt.

Nr. 2, 2012
Salt

I dette hæfte kan du læse om salt som et vigtigt mineral, saltet i Danmarks undergrund, salt grundvand og om Nordens første storindustri – saltproduktionen på Læsø (1150-1652).

Nr. 3, 2012
Molerets historie

Denne udgave lægger vægt på jordarten Moler, som et specielt dansk geologisk fænomen.

Med mineralske råstoffer i fokus vil du i dette hæfte finde information om hvad råstoffer bruges til, mineralske råstoffer i Grønland, kritiske mineraler og råstoffernes dynamik.

I dette nummer kan du læse om Bornholm-Skåne regionens tektoniske udvikling.

I dette hæfte er der fokus på et slutdepot for Risøs radioaktive affald, hvor der gennemgås risikovurderinger, depotdesign og transportstudier.

I hæftet er der to eksempler på varme perioder, angående skoven ved Nordpolen og Eem-tiden. Derudover indeholder hæftet også to eksempler på kolde perioder, i henhold til den sidste istid og Den Lille Istid.

Nr. 4, 2011
Geovidenskab A

Med dette nummer af Geoviden har vi – fra vores del af geovidenskaberne – søgt at give nogle smagsprøver på, hvad det nye gymnasiefag kan indehold, fx omkring jorden der skælver, jordens klimasystem og modellering af grundvandsstrømme.

Geoviden sætter fokus på Darwin, ved bl.a. at se på hvordan man opfattede udvikling før Darwin og hvilken indflydelse Darwin har haft på den moderne biologi.

Dette nummer af Geoviden undersøger Danmarks geologiske udvikling, hvor den danske forhistorie kan “læses” ud af sten og klipper i undergrunden.

Dette hæfte fokuserer på Danmarks geologiske udvikling fra 65 til 2,6 mio. år før nu, med henblik på Palæogen og Neogen.

I dette hæfte kan du læse om radon, hvad det er og hvor det befinder sig i Danmark.

Nr. 1, 2009
Vadehavet

Geoviden sætter fokus på vadehavet, som er et af verdens kystnære vådområder. Det er dannet i forbindelse med havspejlsstigning, der efterfulgte afsmeltningen af isen fra den seneste istid.

Nr. 2, 2009
Klimaændringer 

Geoviden undersøger hvordan klimaændringerne forventes at påvirke mængden og fordelingen af nedbør. Der er imidlertid mange forhold ved opgørelsen af vandbalancen og effekten af klimaændringer, som er uafklarede.

Geoviden undersøger hvordan fremtidens klima bliver. Her får du et indblik i hvad der sker i forhold til vores klima.

Geoviden kigger nærmere på hvodan evolutionsteorien blev modtaget i Danmark.

Geoviden undersøger jordklodens tilstand, som man er nød til at forholde sig til, og som giver forskerne et særligt fagligt ansvar.

I dette nummer af Geoviden rettes fokus mod ulande og de geologiske forhold efterforskes.

Geoviden undersøger de tidligste spor af liv på jorden og kigger nærmere på de tidligste fossiler.

I dette hæfte af Geoviden kan du læse mere om anden del af livets historie (Phanerozoikum). Den første del af livets historie (Prækambrium) finder du i Geoviden nr. 3, 2008.

I dette nummer af Geoviden kan du læse om det danske landskabs udvikling gennem tiden.

Geoviden sætter fokus på minedrift i små-skala som er udbredt i udviklingslande.

Nr. 3, 2007
Galathea 3

Dette nummer af Geoviden fortæller om Galathea 3 ekspeditionen i Grønland.

Nr. 4, 2007
Vulkaner

Geoviden sætter fokus på hvad, der forsager vulkaner og undersøger temperaturfordelingen i jorden.

Nr. 1, 2006
Vandressourcer

I denne udgave af Geoviden præsenteres problemstillingerne omkring forvaltningen af vand i Senegal-bassinet samt de overordnede begrebsmæssige grundlag for vandressourceforvaltning.

Nr. 2, 2006
Klima

Geoviden sætter fokus på klimaforandringerne og beskæftiger sig med udslippet af drivhusgasser og hvordan det hænger sammen med måden hvorpå samfundet er indrettet.

I dette hæfte af Geoviden gives et naturvidenskabeligt bud på hvor vi kommer fra og hvordan livet opstod.

Geoviden sætter fokus på fortidens klima som giver bedre mulighed for at vurdere fremtidens klima.

I dette nummer af Geoviden sættes der fokus på Grønlands råstoffer.

Geoviden undersøger islandskabet og naturens udvikling gennem de seneste 150.000 år i Danmark.

Nr. 3, 2005
Danmarks kyster 

I dette nummer af Geoviden sættes der fokus på Danmarks kyster.

Nr. 4, 2005
Jordens indre

Geoviden undersøger processerne i jordens indre og hvad der forårsager jordskælv og tsunami.
© Geocenter Danmark, Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00