Draindetect – et nationalt kort over drænede marker i Danmark

Formålet med projektet Draindetect er at skabe et nationalt kort over drænede marker i Danmark. Kortet kan anvendes af landbruget og miljømyndigheder og vil levere vigtige input til den nationale vandressourcemodel og den danske kvælstofmodel.

I dag optager landbruget 65% af det danske landareal. Siden 1850erne er omtrent halvdelen af arealet blevet drænet, og drænrør og grøfter er primært placeret i tidligere vådområder, i lerholdige jorde i Østdanmark og i lavtliggende arealer i Vestdanmark. Dræn og grøfter leder det overskydende jordvand til vandløb, søer og kystnære farvande og letter dermed dyrkning af markerne.

Men, dræningen har en negativ påvirkning af miljø og klima, for med drænvandet føres også kvælstof, fosfor og sprøjtemidler til vandmiljøet. Desuden udledes der CO2, når kulstofrige lavbundsjorder drænes, mens dårlig dræning af lavtliggende områder på de dyrkede marker kan resultere i store udledninger af den kraftige drivhusgas N2O.

For at undgå de negative effekter af dræning må man vide, hvor dræn og grøfter er placeret. Desværre har man ikke den viden i dag, da der ikke findes et sammenhængende kort over danske drænforhold.

Et nationalt kort vil afsløre de dyrkede vådområders drænforhold og dermed bidrage til en kvalificeret indsats for at vådlægge disse og reducere afgasning af CO2 til atmosfæren. Kortet kan også anvendes til at udpege de dårligt drænede lavninger på dyrkede marker, som giver anledning til høje N2O-udledinger.

Kortet vil derved spille en vigtig rolle i den danske indsats for at reducere drivhusgasudledningerne frem mod 2030 og bidrage til FNs verdensmål 12, 13, 14 og 15.

Draindetect – a national map of drained fields in Denmark

The purpose of the Draindetect project is to create a national map of drained fields in Denmark. The map can be used by the agricultural sector and environmental authorities and will provide important input to the national water resource model and the Danish nitrogen model.

Today, agriculture occupies 65 pct. of the Danish land area. Since the 1850s, about half of the area has been drained, and drainage pipes and ditches are primarily located in former wetlands, in clayey soils in eastern Denmark and in low-lying areas in western Denmark. Drains and ditches direct the excess soil water to streams, lakes and coastal waters, thereby easing cultivation of the fields.

However, drainage has a negative impact on the environment and climate, because nitrogen, phosphorus and pesticides are also carried with the drainage water to the aquatic environment. In addition, CO2 is emitted when carbon-rich lowland soils are drained, while poor drainage of low-lying areas on the cultivated fields can result in large emissions of the powerful greenhouse gas N2O.

To avoid the negative effects of drainage, we need to know where drains and ditches are located. Unfortunately, we do not have that knowledge today, as there is no coherent map of Danish drainage conditions.

A national map will reveal the drainage conditions of the cultivated wetlands and help qualify rewetting efforts and reduce emissions of CO2 to the atmosphere. The map can also be used to identify the poorly drained depressions on cultivated fields, which give rise to high N2O emissions.

The map will play an important role in the Danish efforts to reduce greenhouse gas emissions by 2030 and contribute to the UN’s world goals 12, 13, 14 and 15.

Projektleder

Martin Rudbeck Jepsen, lektor


Projektperiode

2022 – 2025