Forskningsprofil

Geocentrets institutioner spænder over et vidt spektrum af geovidenskabelige fagområder.

Geocentrets forskningsmæssige tyngdepunkter er:

  • Jordskorpens geologi
  • Sedimentære bassiners geologi
  • Palæobiologi
  • Grundvand
  • Overfladelagenes geologi, geomorfologi og gletschere
  • Stof- og energiomsætning i natur- og kulturlandskabet
  • By- og regionalgeografi
  • Arealanvendelse, naturressourceforvaltning og miljøanalyse

Der er tale om geovidenskabelige fagområder, som har den største samfundsmæssige interesse bl.a. i forbindelse med mineral- og kulbrinteefterforskning, sikring af rent drikkevand, råstofforsyning, klimaets udvikling, miljøovervågning og -planlægning samt by- og landskabsplanlægning. Det er områder, hvor samfundet har en afgørende interesse i at få den mest kvalificerede forskning og rådgivning, samt at de kandidater m.v., der uddannes, har den mest relevante og kompetente uddannelse.

Geocentret vil primært bindes sammen af en fælles forskningsindsats, herunder fælles benyttelse af højt specialiserede laboratorier og andre forskningsfaciliteter på et højt internationalt niveau.

Geocentrets samfundsmæssige forskningsprofil

Energi og råstoffer

Efterforskning, fund, indvinding, oplagring, forvaltning.

Landskab, miljø og vandets kredsløb

Landskabets udnyttelse, landskabspleje, jordbund, næringsstofferne og grundvandets bevægelser og tilstand.

Klimaudvikling i geologisk perspektiv

Skiftende klima og skiftende havstrømme igennem lange tidsrum, indlandsisen, havniveauændringer.

Kulturlandskabet

Landbrugsgeografi, by- og bebyggelsesgeografi og fysisk planlægning. Kulturlandskabets historie.