Visioner, idé og formål

Med afsæt i den geovidenskabelige forskning og uddannelse har Geocenter Danmark til formål at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

Geocenter Danmarks strategi 2020-2021

Læs strategien her (pdf)

Visioner for Geocenter Danmark

 • Blandt de 5-10 førende forsknings- og uddannelsescentre i geologi/geografi i Europa
 • Attraktiv international samarbejdspartner indenfor geovidenskabelig arktisk forskning
 • Center med nye faglige samarbejdsflader på tværs af traditionelle faggrænser
 • Central rådgiver i den forskningsbaserede politiske beslutningsproces
 • Attraktivt forsknings- og uddannelsescenter for kandidat- og ph.d.-studerende

Idégrundlag for Geocenter Danmark

Den geovidenskabelige forskning og uddannelse spiller en afgørende rolle i samfundsudviklingen. Denne rolle er blevet stadig mere markant i takt med, at geovidenskaberne i de seneste årtier har gennemgået en rivende udvikling. Som konsekvens heraf er det geovidenskabelige område i Danmark både forsknings-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt et centralt fagområde, hvor forskningsinstitutioner, det private erhvervsliv, stat, amter og kommuner er aftagere af kandidater og ph.d.-uddannede.

Den geovidenskabelige forskning omfatter grundlæggende videnskabelige spørgsmål om Jordens opbygning og historie, kontinenternes drift, menneskets og den biologiske verdens udvikling, såvel som spørgsmål af afgørende betydning for samfundets velfærd og livsbetingelser.

Hertil hører forskning vedrørende jordskælv, vulkanisme, råstofressourcer, jordbundsforhold, vandressourcer samt kulturlandskabets struktur, forandring og urbanisering.

Den geovidenskabelige forskning fortæller endvidere om de livsbetingelser, der har hersket under tidligere og andre klimatiske forhold fx svarende til dem, der kan forventes i forbindelse med en øget drivhuseffekt. I en tid hvor menneskets udnyttelse og påvirkning af Jorden og samspillet mellem mennesker og natur er global, er fagområdet blevet af central betydning for vor forvaltning af verdens ressourcer og miljø. Det danske rigsfællesskab i Danmark, Grønland og Færøerne strækker sig over store dele af den nordatlantiske region. Dette område med tilhørende kontinentalsokler er på størrelse med Europas fastland og har tilsvarende et energi- og råstofpotentiale af store dimensioner. Disse er for en stor dels vedkommende endnu uprøvede, men alligevel er Danmark Europas tredjestørste olieproducent.

Danmarks intensive udnyttelse af landbrug og råstoffer samt udviklingen af industri, trafik og bebyggelse betyder, at den geologiske og geografiske viden om miljø og landskaber derunder disses sårbarhed er en vigtig forudsætning for både lands- regions- og lokalplanlægning.

Formål med Geocenter Danmark

Formålet med etableringen af Geocenter Danmark er at skabe et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau.

Samarbejdet i Geocentret skal:

 • Styrke den faglige synergi mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning.
 • Sikre et forbedret videngrundlag for rådgivning af myndigheder og erhvervsliv.
 • Styrke og udvikle de geologiske og geografiske uddannelser.
 • Bidrage til en optimal udnyttelse af ressourcerne.
 • Tiltrække yderligere bevillinger til det geovidenskabelige område.
 • Tiltrække danske og udenlandske forskere og gæsteforskere til Geocentret.
 • Styrke deltagerne som attraktive samarbejdspartnere.