Danish Baltic Sea IODP initiativ:

Kombineret højopløselig 2D seismik og borekerne studier (DAN-IODP-SEIS)

Målet med DAN-IODP-SEIS projektet er at få mest muligt ud af Østersø IODP borekampagnen, som løber af stablen i 2013.  Ved at kombinere arkiv seismiske data og ny indsamlede 2D seismik med IODP kerneoplysninger, vil det være muligt af få detaljeret kendskab til dybe danske kvartære bassiner, som omfatter den sidste glaciale cyklus (sen Saale til recent).

Eem-havets fordeling og optimering af mulighederne for at finde komplette kvartære tidsserier er ligeledes vitale geologiske spørgsmål, som vil blive berørt, så vel som komplekse glaciale fremstød i et gletsjer margen område, der i høj grad er præget af oscillationer – marine- og issø aflejringer og ikke mindst dræningen af den Baltiske Issø samt effekten af dette på det lokale og regionale miljø.

En række videnskabelige spørgsmål mangler stadig at blive opklaret:

  • Var klimaet i Eem mellemistiden virkelig mere ustabilt end det har været i Holocæn?
  • Var dræningen af den Baltiske Issø katastrofisk eller gradvis og ændredes afstrømningen karakter lokalitets og tidsmæssigt?
  • Er det muligt at korrelere de generelle sedimentations ændringer regionalt?

For at kunne forklare den kvartære geologi og den generelle klimatiske udvikling, er det nødvendigt at opnå en forståelse af den 3 dimensionale udvikling af de kvartære sedimenter, som er aflejret i Kattegat og Lillebælt området og at relatere dette til de palæoklimatiske og sedimentære informationer, som vil blive indsamlet på IODP boretogtet, som finder sted i 2013.

Derfor vil DAN-IODP-SEIS indsamle al til rådighed værende arkiv seismiske data (konventionel 2D, højopløselig 2D Sparker og Boomer data) og desuden foretage et supplerende survey med indsamling af 2D seismik, sparker og chirp data, omkring borepositionerne og i Kattegat som helhed. Det resulterende datasæt vil være unikt med alle opløsnings niveauer som basis for en 3 dimensional analyse og maksimal udnyttelse af IODP boringerne.

De seismiske data vil blive korreleret med de sedimentære og klima/miljømæssige informationer, som kommer fra IODP boringerne, så vel som andre eksisterende boringer i regionen. Desuden vil vi teste sammenhængen med storskala klima og oceanografiske ændringer i Nordatlanten.

Kontaktperson

Jørn Bo Jensen

Statsgeolog, GEUS

E-mail: [email protected]

Telefon: 91 33 38 25

Periode

2013 – 2016

Danish Baltic Sea IODP initiative:

Combined high-resolution 2D seismics and borehole studies

(DAN-IODP-SEIS)

It is the aim of DAN-IODP-SEIS to exploit the unique Baltic Sea IODP drilling campaign in 2013 to gain detailed spatial knowledge of the deeper Danish Quaternary basins through the last interglacial – glacial cycle (late Saalian to present) by combining new regional 2D seismic mapping with borehole studies.

The distribution of Eemian Sea deposits and optimisation of the finding of complete Quaternary time series are vital geological questions that needs to be investigated in the Danish waters. Complex glacial advances – with highly oscillating ice margins-, marine and glacial lake deposits and not least the drainage of the Baltic Ice Lake and the impact onto the local and regional environment is poorly understood.

A number of research questions still need to be answered:

  • Was the Eemian climate really more unstable than that of the Holocene?
  • Was the drainage of the Baltic Ice Lake catastrophic or gradual and did the flow change in time and space,?
  • Is it possible to correlate the major changes in sedimentation regionally?

In order to describe the Quaternary geological and climatic development in general and to answer the above questions it is required to obtain an understanding of the 3 dimensional evolution of the Quaternary deposits, which were deposited in the Kattegat and Lillebælt areas and to relate it to the palaeo-climatic and sedimentological information, which will be obtained by means of the IODP borehole scheduled for 2013.

Therefore it is here proposed to gather all available seismic data (conventional 2D, high resolution 2D Sparker and Boomer data) and map the evolution of the deposits in time and space. It is furthermore suggested to perform an infill data collection survey including high resolution 2D seismic, sparker and chirp data around the drill sites in Kattegat.

The infill data would give an unprecedented dataset with all scales of resolution which would optimize both the 3 dimensional analyses and the scientific outcome of the IODP boreholes. The data from this seismic study will be compared with the sedimentary and climatic/environmental record from the IODP boreholes as well as other existing cores in the region. In addition linkage to large-scale climatic and oceanographic changes in the North Atlantic region will be tested.