Bæredygtig planlægning med lang tidshorisont og på tværs af fag- og forvaltningsgrænser – med kommunale natur- og vandhandleplaner som eksempel

Projektet fokuserer på en meget aktuel problemstilling – nemlig implementering af EUs vandrammedirektiv og koordineringen til EUs habitatdirektiv. Det er en presserende planlægningsopgave, som involverer planlæggere og andre aktører på alle niveauer.

Opgaven giver nye udfordringer indenfor et gammelt tema, idet vandrammedirektivet kræver integreret vandplanlægning. Mens de hidtidige planer har koncentrereret sig om enten grundvand eller overfladevand, så kræver implementeringen af vandrammedirektivet, at man beskriver og vurderer det samlede vandsystem – herunder prioriterer mellem kvalitet og kvantitet af overflade- og grundvand. Helt konkret kræves det, at der eksempelvis tages hensyn til såvel drikkevandsforsyning som risikoen for udtørring af søer og åer ved overforbrug af grundvand.

Projektet gennemføres med udgangspunkt i et casestudie, der involverer såvel miljøcentre, kommuner og andre aktører indenfor området. Omdrejningspunktet for projektet er 2 nabokommuner og de aktører, der involveres i arbejdet med planerne indenfor vand og natur.

Casestudiet vil give en øget forståelse af, hvilke problemer og muligheder der er, når der skal planlægges på tværs af fagområder og forvaltningsgrænser – indenfor et emne, hvor der er mange aktører (offentlige og private) på banen. Desuden vil projektet give anbefalinger til, hvordan barriererne kan overvides og hvilken ny viden og værktøjer, der er nødvendige for at løfte opgaverne.

Projektdeltagere

Anne Gravsholt Busck og Søren Bech Pilgaard Kristensen

Sustainable planning with a long time horizon and across professional and administrative boundaries – with municipal nature and water trading plans as an example

The project focuses on the implementation of the EU Water Frame Directive and how the implementation is coordinated with the parallel implementation of the EU Habitat Directive. This is a urgent task, which involves planners and other actors at many societal levels.

Even though water management has been on the agenda for some time, the EU Water Frame Directive implies new challenges because it calls for integrated water management. While current plans often has a narrow sectoral focus (e.g. ground water or surface water), the new plans have to include the whole water system – including making priorities between quality and quantity of both ground water and surface water. As an example the plans must take into account both the need for drinking water and the risk of drying up streams because of intensive use of ground water.

The project is based on a case study, which includes all administrative levels and other actors involved. The departing point is two neighboring municipalities and all actors involved in the planning for water and nature within these municipalities.

The case study will shed light on the problems and possibilities of planning across administrative and sectoral boarders – and involving a number of actors – public and private. In addition, the project gives recommendations concerning how to overcome the barriers and which new knowledge and tools are needed in order to develop further the integrated planning of water and nature.