Recente og fossile kystsystemer – REFLEKS

Danmark har over 7000 km kystlinje, og alle steder, med undtagelse af Bornholm, Stevns, Møn og NØ-Djursland, består kysterne af sand, grus og ler. Enten i form af erosionskyster som i Nordsjælland og det nordlige Vestjylland eller i form af kyster under opbygning med udbredte aflejringer af sand som fx Thy, Vendsyssel, Østhimmerland og Kattegat-øerne Læsø og Anholt. Ud over at have en meget lang kyst af løse materialer er det karakteristisk for Danmark, at havniveauet falder i den nordligøstlige del af landet, mens det stiger i den sydlige og sydvestlige del af landet.

Ovenstående forhold gør Danmark til et velegnet område for studier af såvel nye nutidens som de forudgående kyster. I den nordøstlige del af landet kan dannelsen af strandplaner, odder, strandvolde og klitter studeres i stor detalje. I den sydvestlige del af landet kan man samtidig studere, hvordan kystsystemer reagerer her og nu, når havet stiger. Kystsystemernes alder strækker sig fra de aktive nutidige til de gamle, der blev aflejret helt tilbage i slutningen af den seneste istid (Weichsel).

Projektets grundlæggende idé er at kombinere undersøgelser på jordens overflade med undersøgelser af den vertikale variation ned gennem de geologiske lag – og dermed tilbage i tiden. På den måde kan man opnå en tredimensional beskrivelse af landskabsdannelsen.

Talrige dateringer af kystaflejringernes alder gør det samtidig muligt for os at fortolke den historiske udvikling af kystlandskabet siden sidste istid frem til i dag. Vi kombinerer geomorfologisk ekspertise – tolkning af overfladens udseende og fortsatte udvikling, med geologisk ekspertise – tolkningen af de dybere lags dannelsesmåde og lagfølge.

REFLEKS-projektet strækker sig over en tre år fra medio 2008 til medio 2011. De forventede resultater af forskningsprojektet er, at vi kan give en beskrivelse af, hvordan havets niveau i Danmark har ændret sig gennem de sidste ca. 13.000 år, den Holocene periode, samt hvordan vi kan forvente, at kystlandskabet vil ændre sig under de klimaændringer, som forventes inden for de næste 100 år.

Resultaterne forventes også at kunne anvendes i efterforskningen af olie flere kilometer nede i undergrunden. Her findes olien ofte i reservoirer, der blev aflejret i lignende kystsystemer for mange millioner år siden. Da data er sparsomme på så store dybder, er det en stor hjælp at få kendskab til nutidige kystsystemer til brug for tolkninger af forholdene dybt nede i undergrunden.

Kontaktperson

Prof. Morten Pejrup, IGG

Projektdeltagere

GEUS: Lars Henrik Nielsen, Peter Johannesen, Jens Morten Hansen, Merete Binderup, Birger Larsen, Ingelise Malling Møller, Stefan Piasecki.

IGG: Morten Pejrup, Lars Nielsen, Nanna Noe-Nygaard, Troels Aagaard, Thorbjørn Joest Andersen, Anni Tindahl Madsen.

AU and Risø: Andrew Murray

2008 – 2011

Recent and Fossil Coastal Systems – REFLEKS

Denmark is a perfect locality for the study of both recent and fossil coastal systems. Denmark has a coast line of app. 7000 Km, and the coasts consist almost exclusively of sediments deposited during the Holecone. At some places the coast line is erosional like in the northern part of Zeeland and the north-western part of Jutland, whereas in other parts of the country – like Thy, Vendsyssel and the islands Læsø and Anholt in the Kattegat Sea – we find extensive areas with large sand accumulations.

In Denmark there are areas where sea level rises, and these areas are situated close to places where sea level falls. In the northeastern part of the country one can study the formation for strand plains, spits, beach reaches and sand dunes in great detail, whereas in the southwestern part of the country one can study how the sandy coastal systems today respond to a rising sea level. The ages of the coastal systems range from systems being active today and back to systems formed at the closing of the last ice age (Weichsel).

The basic idea of the project is to combine research at the surface with research of the vertical variation through geological layers – and back in time. In this way it becomes possible to give a three-dimensional interpretation of the landscape formation.

A large number of dated sediment samples from the investigated coastal systems will make it possible to describe the historical development of the coastal landscapes from the end of last ice age until present days. We combine geomorphological expertise – the interpretation and description of the surface morphology – with geological expertise in order to interpret the deeper layers and the way they were formed.

The REFLEKS-project is a three year project running from the middle of 2008 until the middle of 2011. With the results we expect to gain we will be able to describe how the sea level has changed in Denmark during the last 13.000 years, the Holocene period. Furthermore we expect to be able to forecast how coastal similar landscapes will respond to the climatic changes that are expected within the next hundred years.

Finally, we expect that our results will be useful in the oil exploitation in depths of several kilometers. Here oil is often found in sandy reservoirs deposited as coastal systems many million years ago. Data from such depths are mostly sparse and knowledge of how sandy coastal systems form and function today will be useful for the interpretation of deep reservoirs formed by ancient coastal processes.