En sammenligning mellem Miocæn-tidens aflejringer i Nordsøen og Atlanterhavet

Projekttitel: Fordelingen af sandede og lerede aflejringer under ændringer i havspejlet og sediment tilførsel: Indflydelsen af lokale og globale klimaændringer i Miocæn.

Den miocæne epoke, fra 23-5 millioner år siden, var præget af store klimaændringer, der bl.a. medførte markante ændringer i havspejlet. Samtidigt var perioden præget af større og mindre jordskorpe-bevægelser.

Projektet her skal belyse indflydelsen af klimaændringer på fordelingen af ler, sand og grus under ændringer i havspejlet og i sediment tilførsel. Ved at sammenligne Nordsøbassinet og Atlanterhavet (området udfor New Jersey, USA), vil man kunne adskille globale og lokale faktorer såsom klimaændringer fra lokale påvirkninger f.eks. lokale jordskorpebevægelser.

Projektet vil tage udgangspunkt i detaljerede undersøgelser af en borekærne fra en boring ved Sdr. Vium i Vestjylland og fra en ny boring ved Rødding i Sønderjylland. Disse to boringer repræsenterer Nordsøbassinet, mens tre nye boringer på sokkel-området udfor New Jersey vil repræsentere udviklingen i Atlanterhavet.

Tidligere undersøgelser af den miocæne lagserie i Jylland har vist en meget nær sammenhæng mellem perioder med koldt klima og aflejring af store, sandede delta-systemer. I dag udgør disse deltaaflejringer fra Miocæn-tiden betydelige grundvandsmagasiner i Jylland.

Resultater af projektet vil derfor kunne anvendes til at forbedre de hydrogeologiske modeller for grundvandet i store dele af Jylland. Endvidere vil projektet øge vores forståelse både af Jordens geologiske og klimatiske udvikling i Miocæn og af Jordens mulige klimatiske udvikling de næste 5000 år.

Kontaktperson

Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS

Projektdeltagere

Christian Bjerrum (KU), Rasmus Foldager (KU), Ole Bjørslev Nielsen (AU), Ole Rønø Clausen (AU), Steven Hesselbo (Oxford University), Karen Dybkjær (GEUS), Stefan Piasecki (GEUS)