Kortlægning og modellering af komplekse geologiske storskala-strukturer – “KOMPLEKS”

De store mængder geofysiske data, der i disse år bliver indsamlet i forbindelse med grundvandskortlægningen, afslører i stort omfang hidtil ukendte glacialtektoniske komplekser og andre storskala-strukturer i undergrunden. Disse komplekser og strukturer forventes at have stor betydning for grundvandets strømning og dermed at influere på de grundvandsmodeller, der anvendes ved grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplanlægning. Disse strukturer er imidlertid vanskelige at kortlægge og modellere.

Formålet med dette projekt er derfor at udvikle metoder til kortlægning og modellering af disse komplekse strukturer, samt at vurdere deres indflydelse på grundvandets strømningsforhold.

Der vil blive oprettet et testområde, hvor der vil blive indsamlet georadar-data, MEP-data og seismiske data med stor rumlig detaljeringsgrad. På forhånd forefindes SkyTEM-data i området. De detaljerede data vil blive tolket geologisk, og sammen med en tolkning af glacialgeologiske dannelsesprocesser vil de blive integreret i opstillingen af en rumlig geologisk model.

Den geologiske model vil blive udarbejdet i flere versioner med varierende detaljeringsgrad og vil danne grundlag for en grundvandsmodellering, hvor betydningen af de geologiske strukturers opløsning i modellen kvantificeres med hensyn til grundvandets strømning. Deraf kan det udledes hvor tætte datanetværk, der som minimum bør indsamles, og der vil blive formuleret en strategi for, hvorledes kortlægning af komplekse geologiske storskala-strukturer kan udføres.

Som et led i projektet vil der også blive udviklet en metode til samtolkning af seismiske og SkyTEM-data. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem GEUS og Aarhus Universitet.

Kontaktperson

Flemming Jørgensen, GEUS

Projektdeltagere

Ingelise Møller Balling, Verner H. Søndergaard, Torben Sonnenborg, GEUS; Holger Lykke-Andersen, Egon Nørmark, Per Trinhammer, Niels Bøie Christensen, Esben Auken og Jan Piotrowski, Geologisk Institut, Aarhus Universitet og Miljøcenter Ribe

2008 – 2012