Sediment fælder i danske farvande (SEDI-TRAPS)

I forbindelse med oprettelsen af en ny Maringeologisk Afdeling ved GEUS, og dennes overflytning til Aarhus, søges om et projekt SEDI-TRAPS til etablering af nye samarbejder og fasttømmering af det nye danske maringeologiske miljø.

Formålet med projektet er at opnå en bedre forståelse af dannelsen og udviklingen af sedimentære bassiner i danske farvande, samt anvende sedimenterne for at studere klima- og miljøhistorien i midt- og sen-Holocæn. Vi vil anvende eksisterende konventionelle seismiske data og indsamle nye shallow-seismiske data og udføre 3-D kortlægning. Endvidere vil vi studere områdernes geomikrobiologi og fordelingen af methan.

Projektleder

Ole Bennike
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]

Sediment traps in Danish waters (SEDI-TRAPS)

In connection with the creation of a new Department of Marine Geology at GEUS, and its transfer to Aarhus, we apply for a project SEDI-TRAPS, which will strengthen the national and internation-al position of the new marine geoscience community that is being developed.

The aim of the project is to achieve a better understanding of the formation and development of sedimentary basins in Danish waters, and use sediment cores to study the climatic and environmental history of the mid- and late-Holocene. We will use existing conventional seismic data and collect new shallow-seismic data and perform 3-D mapping. Furthermore, we will study the geo-microbiology of the areas and the distribution of methane.