Eemian for the Future

Vejret i Europa er styret af atmosfæriske lavtryk, der vandrer ind over os fra Nordatlanten. I Nordeuropa er vintrene relativt varme og fugtige, mens somrene kun sjældent er varme og tørre, og generelt har vi et meget mildt klima i betragtning af vores ret høje nordlige beliggenhed. Nylig forskning antyder, at mængden af smeltevand, der løber fra indlandsisen ud i havet, kan påvirke lavtryksbanernes styrke og retning. En teori er, at fremtidig øget smeltning fra Grønland potentielt kan resultere i at det normale atmosfæriske strømningsmønster svækkes og oftere vil låse sig fast. Dette kan i givet fald bl.a. resultere i, at vi i Danmark oplever hyppigere kolde vintre på grund af denne atmosfæriske blokering.

Formålet med dette projekt er at forstå, hvordan afsmeltning fra Grønlands indlandsis spiller sammen med klimaforandringer i Skandinavien ved at stille skarpt på en tidligere varmeperiode i Jordens historie. Under sidste mellemistid, Eem (for 130.000 til 115.000 år siden) var Jordens globale temperatur i gennemsnit 1-1,5°C højere end den førindustrielle temperatur. I Arktis kan temperaturen have været så meget som 2-4°C varmere, og endog op til 8° varmere over den indre del af den grønlandske indlandsis. Samtidig var den globale vandstand i havene 6-9 meter højere end i dag. En sådan høj vandstand under Eem er meget bekymrende og er en af grundene til, at der i Parisaftalen er konsensus om, at vi skal bestræbe os på, at den globale temperatur ikke kommer til at overstige 1,5-2°C i forhold til den førindustrielle temperatur.

Ved at undersøge sedimenter opboret fra havbunden og fra øer nær Grønland vil vi danne os overblik over Eem-tidens klimavariationer og dermed kvalificere ændringer i Indlandsisen afsmeltningsrater. Disse data kan dernæst bruges i en isflydemodel til at rekonstruere indlandsisens daværende størrelse og placering.

Den danske undergrund indeholder exceptionelt mægtige lag af marine aflejringer afsat under Eemtiden. Dette giver mulighed for at rekonstruere datidens variationer i oceancirkulation samt klima-og miljøforhold i Skandinavien med stor tidsmæssig opløsning. Dermed opnår vi muligheden for at sammenligne klimaet under Eem på tværs af arktiske og tempererede egne. Ved at sammenligne disse arkiver med de grønlandske arkiver kan vi således undersøge om der er en tidsmæssig sammenhæng mellem klimaforandringer i Danmark og afsmeltningsrater og ruter for Indlandsisen. Hvis der påvises en sådan sammenhæng, vil det understrege nødvendigheden af at prognostiske klimamodeller tager højde for fremtidig afsmeltning af Grønlands indlandsis.

Eemian for the Future

Weather in Europe is dominated by the trajectory of the North Atlantic storm track carrying low-pressure weather fronts towards Europe. In Northern Europe, winters are relatively warm and moist, while summers only rarely are hot and dry, providing us with a hospitable climate despite the northern latitude. It has been suggested that in a warming world, increased volumes of melt water from the Greenland Ice sheet flowing into the Labrador Sea may influence the Atlantic storm track. This could result in cold winters occurring more frequently in Denmark due to atmospheric blocking.

The aim of this project is to understand how melt from the Greenland Ice Sheet interact with the Scandinavian climate by looking into a past warmer period in Earth’s history. During the Eemian Interglacial warm period (130,000 to 115,000 years ago), Earths global temperature was on average 1-1.5° Celsius higher than pre-industrial temperatures and in polar regions atmospheric temperatures may have reached 2-4°C, or even up to 8°C, warmer than pre-industrial times over the central Greenland ice sheet. At the same time, the global sea level was 6-9 meter higher than today. This knowledge of the high sea level of the Eemian has played a role in ensuring that the Paris Agreement pursues efforts to limit global temperature to 1.5-2° above the pre-industrial temperature.

To assess the Eemian climate and glacier melt conditions, we aim to investigate marine and lake archives at various sites around Greenland and later use this information in a glacier flow model to characterize the size of the Greenland ice sheet and its spatial melt patterns. This information will be compared to conditions in Scandinavia, which we will investigate through analysis of exceptionally high-resolution marine Eemian deposits from Denmark, testing a wide range of conventional and novel climate and environmental indicators and comparing to existing data. We will thus compare conditions in Arctic and temperate regions; this will allow us to investigate whether there is a temporal link between climate change in Denmark and melting rates and routes for the Ice Sheet. If such a link is demonstrated, it will underline the need for prognostic climate models to take into account future melting of Greenland.

Projektleder

Camilla S. Andresen (GEUS)

Projektdeltagere

Nicolaj Krog-Larsen
Nicole Posth
Tove Nielsen
Nanna B. Karlsson
Marit-Solveig Seidenkrantz


Projekttype

Indsats af opbyggende karakter

Projektperiode

2021- 2022