Produktivitet i Grønlandske fjordsystemer under klimaforandring (GreenShift)

Grønlandske fjorde, hvis miljøforhold i høj grad er bestemt af interaktionen mellem is og hav, er blandt de mest produktive økosystemer i Arktis. De har således udgjort livsgrundlaget for lokalsamfund i Grønland gennem årtusinder. Det er derfor vigtigt for samfundsudviklingen af forstå, hvordan den igangværende afsmeltning af indlandsisen og havisens forsvinden påvirker primærproduktionen i de grønlandske fjorde. Dette vil også fremme forståelsen af, hvorvidt optaget af CO2 i havvandet og af fjordsystemerne potentielt kan mindske de igangværende klimaforandringer.

Hovedformålet med dette projekt er at rekonstruere og forudsige de langsigtede ændringer i primærproduktionen i to vidt forskellige fjordsystemer, der begge er påvirket af afsmeltningen af den grønlandske indlandsis. For at forstå betydningen af de igangværende forandringer, vil vi undersøge produktiviteten i fjordene gennem de sidste årtusinder med henblik på at identificere mulige variationer på tidsskalaer over årtier og århundreder. Dette vil gøre det muligt at sammenligne forholdene i dag med dem før starten af den menneskeskabte påvirkning af klima og miljø. Undersøgelserne vil kombinere moderne satellit data, historiske optegnelser og geologiske dataserier.

Projektet vil bygge på kompetencer fra alle Geocenter-partnere med det specifikke formål at: 1) Identificere ferskvandsafstrømningen fra Det Grønlandske Isskjold (GIS) til fjordene samt beregne indlandsisens massetab siden slutningen af Den Lille Istid (1840 til nu); 2) Rekonstruere fjordenes primærproduktivitet gennem Holocæn med fokus på tidligere varme perioder; 3) Forudsige ændringen i fjordenes produktivitet, harmoniseret med stedspecifik numerisk modellering af GIS-ferskvandsflux, indtil år 2100 ved forskellige IPCC emissionsscenarier.

Dette projekt vil således dække et behov for etablering af langsigtede dataserier for cryosfærens og havets respons på klimaændringer, som der er identificeret i IPCC AR5. Forudsigelser af ændringer i primær produktivitet vil give indsigt i klimaændringernes forventede indvirkning på det grønlandske fiskeri, og forskningen vil således have direkte politisk og samfundsmæssig relevans. Den vil direkte imødekomme behovet for udviklingen af en bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer (SDG 14 – Life Under Water), og den bidrager også til at skabe et bæredygtigt menneskeligt forbrugsmønstre (SDG 12 – Responsible Consumption and Production).

Projektleder

Sofia Ribeiro
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]

Greenland fjord productivity under climate change (GreenShift)

Greenland fjords, modulated by ice-ocean interactions, are among the most productive ecosystems in the Arctic and have sustained the livelihood of local communities in Greenland for millennia. Understanding the impact of the ongoing cryosphere changes on Greenland fjord productivity has important socio-economic implications and it also advances knowledge of the CO2 ocean sink, buffering climate change.

The main goal of this project is to reconstruct and project long-term changes in primary productivity for two contrasting fjord systems impacted by Greenland Ice Sheet (GIS) melt. In order to interpret recent changes, we will assess fjord productivity over multi-decadal and centennial time scales encompassing natural variability by bridging modern satellite, historical and paleo-records.

The project will bring together complementary skills from all the Geocenter partners to: 1) constrain GIS freshwater discharge into the fjords and mass loss since the Little Ice Age (1840 to present); 2) reconstruct fjord primary productivity spanning the Holocene, with focus on past warm intervals; 3) project changes in fjord productivity harmonized with site-specific numerical modelling of GIS freshwater fluxes into 2100 under different IPCC emission scenarios.

This project addresses a research need identified in the IPCC AR5 calling out for long-term data on cryosphere and ocean systems in the context of climate change. Projecting changes in primary productivity will provide policy-relevant insight on the anticipated impacts of climate change on Greenlandic fisheries, which directly addresses the need for sustainable development of marine resources (SDG 14 – Life Under Water), and also contributes to shaping sustainable human consumption patterns (SDG 12 – Responsible Consumption and Production).