Dating DK – en ny dateringsmetode til at løse mysteriet om den ”forsvundne” Hovedopholdslinje

Der er for nyligt sat spørgsmålstegn ved Hovedopholdslinjens placering i det danske landskab. Det skyldes til dels at dens placering ikke er understøttet af dateringer på nøglelokaliteter langs isranden, samt at de eksisterende dateringsmetoder (OSL-datering) har vist sig at være problematiske. Dating DK har til formål at teste en ny metode – 10Be-profilering – til at bestemme alderen på smeltevandssletter og dermed isens tilbagesmeltning i Danmark samt belyse, hvor den ikoniske Hovedopholdslinje er placeret i det danske landskab. Hvis resultatet af Dating DK er positivt, vil projektet bruges som trædesten til at lave en større ansøgning om at benytte metoden til at aldersbestemme smeltevandsletter fra Elster, Saale og Weichsel, og dermed præcisere tilbagesmeltningen af store iskapper i Nordvesteuropa og Nordamerika (inkl. Grønland). Desuden har projektet til formål at opbygge nye kompetencer indenfor Geocentret til at kortlægge og datere kvartære aflejringer, spille ind i jordartskarteringen ved GEUS, samt bidrage til en forankring af to yngre forskeres kompetencer på GEUS.

Projektleder

Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet


Projektperiode

01. Juni 2024 – 30. November 2025

Recently, the location of the Main Stationary Line in Denmark has been questioned.  The location has been questioned partly due to the lack of absolute dating of key sites along the former ice margin, as well as existing dating methods (as OSL-dating) have proven to be problematic. Dating DK aims to test a new method – 10Be profiling – to determine the age of outwash plains and thus the ice retreat in Denmark. Additionally, the project seeks to shed light on the placement of the iconic Main Stationary Line in Denmark. If the results are positive, the project will be used as a steppingstone to submit a larger application to utilize the method in dating older Elsterian, Saalian, and Weichselian outwash plains in Northwest Europe and North America (including Greenland). Furthermore, the project aims to build new competencies within the Geocenter for mapping and dating Quaternary deposits, add to the Quaternary mapping and stratigraphy in Denmark and to contribute to anchoring the expertise of two younger researchers at GEUS.

Project leader

Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute University of Copenhagen


Project periode

June 1st 2024 – November 30th 2025