ENIGMA: (Evolution of Icehouse Greenland – integrating Models and Archives)

ENIGMA er et tværfagligt Geocenterprojekt, der vil belyse den tidlige udvikling af Indlandsisen med fokus på Miocæn, Pliocæn og tidlig Pleistocæn (25‐2 millioner år siden).

Med projektet ønsker vi at besvare, hvordan Indlandsisen reagerede på fortidige klimaopvarmninger, og udrede kontrasterne i glaciationshistorie mellem Nordøst- og Nordvestgrønland.

Kildematerialet består af sedimentprøver fra kerner og efterforskningsbrønde erhvervet gennem kommercielle indsamlingsprogrammer, som nu er frigivet. Detaljerede analyser, der benytter sig af state‐of‐the‐art-metoder, vil blive gennemført for at etablere indikatorer for palæo‐klimaforhold og erosionsprocesser. Derudover, vil der blive indsamlet nyt materiale i form af seismik og kernedata ved hjælp af det danske inspektionsskib Lauge Koch, der bl.a. har til opgave at understøtte havforskning.

Resultaterne vil indgå i palæoceanografisk modellering specielt med henblik på at anskueliggøre, om Baffin Bay mellem Grønland og Canada udgjorde en arktisk gateway under Pliocænperioden.

ENIGMA vil levere væsentlige data og et grundlæggende arbejde, der baner vejen for planlagte dybboringsoperationer i det nordatlantiske område, som en del af International Ocean Discovery Programme (IODP).

Udover kapacitetsopbygning forventes det, at projektets resultater kan øge kendskabet til koblingen mellem klimaændringer og iskappedynamik, som er vigtigt for at kunne kalibrere modelsimuleringer af den fremtidig klimaudvikling.

ENIGMA: (Evolution of Icehouse Greenland – integrating Models and Archives)

ENIGMA is a cross‐disciplinary Geocenter project aimed at illuminating the early evolution of the Greenland Ice Sheet, with a primary focus on the Miocene, Pliocene and Early Pleistocene periods (25‐2 million years ago).

The key questions are: How did the ice sheet respond dynamically to past warm climates, and what were the contrasts in timing and style of glaciation between Northeast and Northwest Greenland?

Sedimentary samples from industry cores and released exploration wells will form the primary geological archive. Detailed analyses using state‐of‐the‐art methods will be carried out involving a range of paleoclimate proxies and indicators for weathering and erosion. We will also collect new material, both seismic and core data, using the Danish inspection ship Lauge Koch, which is designed to help support marine research.

The results will be integrated in palaeoceanographic modelling with a particular focus on Baffin Bay and testing hypotheses regarding a Pliocene western Arctic gateway.

ENIGMA will provide essential data and foundational work that can pave the way for planned International Ocean Discovery Programme (IODP) deep‐drilling operations in the North Atlantic region.

The activities promote the build‐up of expertise in Arctic ocean‐climate science. The knowledge on past ice‐ocean‐climate changes that we expect to gain are important for calibrating model simulations of future climate development.

Projektleder

Paul Knutz
Dept. Geophysics at GEUS

E-mail: [email protected]

Projektdeltagere

Paul Knutz, Matthew Owen, Lars Rödel, John Hopper, Sofia Ribeiro, Ole Bennike, Thorbjørn Andersen, Mikkel Fruergaard, Kurt Kjær, Christof Pearce, Katrine Juul Andresen, Ole R. Clausen, Anne Jennings, Kasia Sliwinska, Michael Fyhn, Tove Nielsen, Paul Bierman, Elizabeth Thomas, Salik Rosing, Anne Munck Solgaard, Christian Bjerrum).


Projektperiode

2019 – 2022