Water4Nature

Water4Nature undersøger hydrologien og grundvandets rolle i naturgenopretning, biodiversitet og kulstofbinding i danske skove. Store landområder i Danmark skal i de kommende år omlægges til urørt skov og natur, og her har genskabning af naturlig hydrologi en stor indvirkning på den resulterende biodiversitet og balancen mellem udledning og optag af drivhusgasser. På trods af denne sammenhæng er hydrologien i urørte skove i stor grad ukendt.

Gennem ny monitering af hydrologien, skovens struktur og udslippet af drivhusgasser i en af Danmarks ældste urørte skove vil projektet kortlægge den urørtes skovs naturlige dynamikker og sammenspil. Moniteringen dækker målinger af grundvandsstand, nedbør, drænafstrømning, nedsivning, gennemdryp, trækronestruktur, kuldioxid og metan. Moniteringen vil understøtte opsætningen og parametriseringen af en ny detaljeret hydrologisk modellering af den urørte skov til at bestemme det hydrologiske kredsløb både for nuværende og fremtidige klimaforhold. Målinger og modelleringer sammenlignes desuden med data fra intensivt drevet skov og landbrug for at kortlægge hvordan hydrologiske forhold ændrer sig, hvis marker eller industri-drevet skov omlægges til urørt skov.

Water4Nature

Water4Nature investigates the role of hydrology and groundwater in nature restoration, biodiversity and carbon sequestration in Danish forests. Large areas of Danish land will in the coming years be converted to untouched forest and nature, and here the restoration of natural hydrology has a major impact on the resulting biodiversity and the balance between emissions and uptake of greenhouse gases. Despite this link, the hydrology of untouched forests is largely unknown.

Through new monitoring of the hydrology, the forest structure and the emission of greenhouse gases in one of Denmark’s oldest untouched forests, the project will map the natural dynamics and interactions in the untouched forest. The monitoring covers measurements of groundwater level, precipitation, drainage discharge, infiltration, canopy drip, tree crown structure, carbon dioxide and methane. The monitoring will support the setup and parameterization of a new detailed hydrological model of the untouched forest to determine the hydrological cycle for both current and future climatic conditions. Measurements and modeling are also compared with data from intensively managed forests and agricultural sites to map how hydrological conditions change if fields or industrial-driven forests are converted to untouched forest.

Projektleder

Project lead: Ida Karlsson Seidenfaden, [email protected]


Projektperiode

1. Aug. 2022 – 1. Aug. 2025