CO2 storage potential in offshore Danish Neogene sands – A feasibility study for quantitative seismic interpretation and reservoir predictions – “CO2Neo”

Den Danske regering har sat en politisk ambition i 2019 om at reducere de nationale CO2 udslip med 70% inden 2030 for at modvirke klimaændringer i henhold til FN’s klimamål. Fangst, udnyttelse og lagring af CO2 er specifikt nævnt i den Danske regerings Grønne Mission. Tidligere screeningsstudier har indikerede at ca. 22.000 millioner ton (Mt) CO2 kan blive lagret i identificerede strukturer i saltvands akviferer i Danmark. Sandstenslag af Trias og Jura alder er formentlig de reservoirer med størst lagringspotentiale i den danske undergrund.

Mere grunde offshore sandenheder af neogen alder kan imidlertid også udgøre lovende prospekter i den danske Centralgrav ved begravningsdybder, der er gunstige for CO2 lagring. Tidligere regionale seismiske tolkninger indikerer en varieret lateral udbredelse af de Neogene sandlag, som kan indeholde et stort lagringsvolumen med tilstrækkelig høje porøsiteter. Dog er de ofte tynde og tynder ud lateralt, som gør det udfordrende at komme med et godt bud på tykkelse, lagringsvolumen og lateral forbindelse på grund af begrænset seismisk opløsning.

I dette tværfaglige projekt vil vi anvende metoder for kvantitativ seismisk processering og tolkning i et forsøg på at forbedre den seismiske opløsning og reservoir prædiktion af de Neogene sandlag. Et workflow som kombinerer sedimentologi, petrofysik og bjergartsfysik med seismiske attributter, modellering og inversion, vil blive testet for et specifikt område i Nordsøen. Workflowet kan senere blive implementeret i lignende geologiske scenarier over hele regionen. Formålet er, at kunne skitsere fordelingen og reservoirkvaliteten af offshore Neogene sandlag og lignende afsætninger for at vurdere dens CO2 lagringspotentiale.

CO2 storage potential in offshore Danish Neogene sands – A feasibility study for quantitative seismic interpretation and reservoir predictions – “CO2Neo”

The Danish government set a political ambition in 2019 to reduce national CO2 emissions by 70% by 2030 to mitigate climate changes in accordance with United Nations Climate Action goal, and Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) is mentioned specifically in the Danish government’s Green Mission. Previous screening studies have indicated that approximately 22,000 million tons (Mt) CO2 could be stored in identified structures in saline aquifers in Denmark.

Sandstone layers of Triassic-Jurassic age are thought to hold the main reservoir storage potential in the Danish subsurface. However, more shallow offshore sand units of Neogene age may also represent promising prospects in the Danish Central Graben at burial depths appropriate for CO2 storage. Previous regional seismic interpretations have indicated a wide lateral distribution of the Neogene sands, which can contain large storage volumes given sufficient porosities. However, they are commonly thin and tend to pinch out laterally, making assessment of true thicknesses, storage volumes and lateral connectivity challenging due to limited seismic resolution.

In this interdisciplinary project, we propose to apply quantitative seismic processing and interpretation tools to possibly improve the resolution and reservoir prediction of Neogene sands. A workflow combining sedimentology, petrophysics and rock physic with seismic attributes, modelling and inversion, will be demonstrated for a specific North Sea area, but can be implemented in similar geological settings across the region. The objective is to better outline the distribution and reservoir quality of offshore Neogene sands and similar deposits to assess their CO2 storage potential.

Projektleder

Kenneth Bredesen (GEUS), e-mail: [email protected]

Projektdeltagere

Kenneth Bredesen (GEUS), NN PhD student (KU/GEUS), Lars Nielsen (KU), Kresten Anderskouv (KU), Erik Rasmussen (GEUS), Finn Mørk (GEUS), Lars Hjelm (GEUS)


Projektperiode

1. august 2021 – 1. august 2024