SealMICO2

Forbruget af fossile brændstoffer gennem det seneste århundrede har drastisk forøget mængden af kuldioxid i atmosfæren, fra præ-industrielle niveauer på ~280 ppm, til over 400 ppm i september 2018, et niveau der ikke er overgået i millioner af år. Som dokumenteret af IPCC har det øgede niveau af CO2 ikke kun haft en effekt på temperaturer men også på havniveauet. Det vurderes at  havniveauet vil være steget op mod 100 cm ved slutningen af dette århundrede. Den lave topografi og lange kystlinje gør Danmark særligt sårbar overfor selv mindre ændringer i havniveau.

Formålet med dette projekt er at evaluere temperaturforandringer og stigninger i havniveau i Nordsøen under atmosfæriske CO2-værdier, der er højere end de aktuelle. For at opnå dette mål vil forskergruppen foretage multidiciplinære (e.g. dinocyster, pollen, isotoper, biomarkører, seismik etc.) højresolutionsanalyser af sedimentkernen fra Sdr. Vium borehullet, lokaliseret nær Ringkøbing i Vestjylland. Boringen gennemborede en næsten komplet Miocæn lagserie (21 til ~9 millioner år siden).

Studiet af den Miocæne epoke er af flere årsager særligt vigtigt for at forstå effekterne af klimaforandringer under stigende ρC02 verdier. Den markante, globale varme periode, kendt som ”Det midt-Miocæne klimatiske optimum”  (MMCO; 17-14 millioner år siden) er den seneste periode i Jordens historie med ρC02 værdier, der svarer til de værdier vi må forvente i det kommende årtusinde (i.e. 400-600 ppm).

De resultater der kan opnås med SealMICO2 vil være essentielle for den fremtidige numeriske modellering af de Miocæne deltasystemer med henblik på at kortlægge fordelingen af litologier til brug for hydrologiske strømningsmodeller. Dette er af stor betydning for eksempel i forbindelse med udvinding af drikkevand og varmtvandsopbevaring. Resultaterne vil øge vores forståelse af effekten af høje CO2 koncentrationer på luft og havtemperaturer i Nordsø-området og af sammenhængen imellem CO2-værdier og havniveauændringer i Nordsøbassinet. Dette er meget relevant for at forbedre fremtidige klimamodeller og støtte mål 13: Klimaindsats, en af FH’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sealevel changes during the Miocene Icehouse Earth under high atmospheric CO2 (SealMICO2)

Fossil fuel consumption over the last century has resulted in a drastic increase in atmospheric carbon dioxide (ρC02) from pre-industrial levels of ~280 ppm, to over 400 ppm in September 2018  –  values not exceeded  for millions of years. According to IPPC the increased CO2 have impact not only on temperatures but also on the sea-level. It is estimated that by the end of this century the sea-level will have increased up to 100 cm. The low topography and long coastline makes Denmark especially sensitive to even minor sea-level changes.

The purpose of the project is to evaluate the temperature changes and sea-level rise in the North Sea Basin under higher-than-present atmospheric CO2. To achieve the goal the research team will perform multidisciplinary (e.g. dinocysts, pollen, isotopes, biomarkers, seismic, etc) high-resolution analysis of the sediment core from the Sdr. Vium borehole, located near Ringkøbing in the western part of Jylland. The borehole penetrated an almost complete Miocene succession (21 to ~9 Million years ago).

Studying the Miocene epoch is particularly valuable for understanding the effects of global climate changes under elevated ρC02.for a number of reasons. The significant, global  warming event called the Middle Miocene Climatic Optimum (MMCO; 17-14 Million years ago), is the last period in the Earth’s history with ρC02 levels similar to the values predicted for the coming millennium (i.e. 400–600 ppm).

The results obtained within SealMICO2 will be fundamental for the future numerical modelling of the Miocene deltaic systems in order to map the lithological distribution for hydrological flow models. It is important for e.g. enhanced drinking water recovery and for hot water storage. The results will complement the understanding of the impact of high CO2 concentrations on air and ocean/sea temperatures in the North Atlantic region and the interplay between the CO2 values and sea-level changes in the North Sea Basin. This is highly relevant for improving future climate predictions and aid the UN SDG13-Climate Action.

Projektleder

PI Kasia Kamila Sliwinska
GEUS

E-mail: [email protected]

Projektdeltagere

Karen Dybkjær (GEUS), Erik S. Rasmussen (GEUS), Hans Peter Nytoft and Jørgen Bojesen-Koefoed (GEUS), Sofie Lindström (GEUS), Marit-Solveig Seidenkranz (AU/IG), Katrine Juul Andresen, Ole Rønø Clausen, Madeleine Vickers (KU), MSc students.


Projektperiode

2019 – 2021