Sea-level rise and coastal flooding in Denmark: past, future, and policy

Klimaforandringer vil utvivlsomt forsætte med at føre til stigning i det globale havniveau, primært forsaget af thermal udvidelse af havvand samt massetilførsel fra tilbagetrækning og smeltning af gletsjere, inklusive den Grønlandske- og den Antarktiske Indlandsis. Havniveauændringerne er dog ikke ens overalt på kloden. Selv inden for Danmark er der forskelle; for eksempel kan der være op til 25 cm forskel mellem Skagen og Esbjerg i år 2100 under det samme scenarie for emission af drivhusgasser. Fremtidige klimaforandringer og havniveaustigning vil også påvirke stabiliteten af kystlinjen og frekvensen af stormfloder. Derudover vil et stigende havniveau have en direkte indflydelse på afstrømningen af vand fra land gennem ændringer i vandføringer og gradienter i vandløb og åer, hvilket kan medføre mulige oversvømmelser, samt påvirke grundvandet og eventuelt medføre saltvandsintrusion. Sådanne påvirkninger er af stor samfundsmæssig relevans for kystnationer som Danmark, hvorved kortlægningen af tilstrækkelige adaptionsstrategier, styret af politiske valg, kræver både ”state-of-the-art” projektioner af fremtidige ændringer og indgående kenskab til de styrende processer og interaktionen mellem disse.

I dette tværfaglige projekt vil vi undersøge tidligere-, nuværende- and fremtidige processer ved at udvikle stedsspecifikke havniveau projektioner og estimater for vertikale landbevægelser samt undersøge implikationerne af disse for afstrømning af vand fra det bagvedliggende land. Vi målretter altså ikke kun vores indsat til kystlinjen, men undersøger implikationer af havniveaustigning og klimaforandringer i en bredere defineret kystzone, som kan strække sig mange kilometer indlands, afhængig af udformning af de enkelte hydrologiske oplande. Et unikt aspekt ved dette projekt er, at vi også vil undersøge tidligere ændringer, som tjener som en kontekst til moderne og fremtidige ændringer, og ydremere, vil vi inkludere og informere interessenter direkte for at sikre, at politikere og beslutningstagere er udrustet med den seneste viden i et format, der kan implementeres direkte.

Sea-level rise and coastal flooding in Denmark: past, future, and policy

Climate change will undoubtedly continue to cause global sea-level rise, primarily through thermal expansion of ocean water and contributions from retreating land ice, including the Greenland- and Antarctic Ice Sheets. However, sea-level rise is by no means globally uniform. Even within Denmark, projected sea-level by 2100 CE under the same RCP-scenarios, differ by 25 cm between Esbjerg and Skagen. Future climate change and sea-level rise will also affect coastline stability and storm surge frequencies. Moreover, it will have a direct influence on the volume of water discharge from land and the stream gradients, leading to up-stream change in water storage and possible inundation, while also impacting the groundwater flow and the possible influence on subsurface saltwater intrusion. These impacts are of great societal relevance for coastal nations like Denmark, and thus, defining adequate adaptation policies, governed by political choices, require both state-of-the-art projections of future changes and knowledge of the processes at play and the interaction between these.

In this interdisciplinary project, we aim to obtain detailed knowledge of the past-, present-, and future processes by developing site-specific sea-level predictions and detailed vertical land motion predictions, and assess the implications on water from land. We thereby target not only the coastline, but investigate implications in a more broadly defined coastal zone that may extent 10s of km upstream, depending on the hydrological catchment conditions. A considerable and unique aspect of this project is that we will compile information about past changes to serve as context to modern- and future changes, and moreover, reach out to, and inform, stakeholders directly to ensure that policy- and decision makers are equipped with state-of-the-art knowledge in a format they can use directly.

Projektleder

Kristian Kjellerup Kjeldsen

GEUS Researcher in Glaciology and Climate Dep

E-mail: [email protected]

Projekt type

Large strategic initiative (Større strategisk satsning)

Forkortelse

“SeaFloodDK”


Projektperiode

1 April 2020 to 31 March 2023