Landslides in a changing climate: geohazards and benthic habitats in Northwest Greenland

Den 17. juni 2017 forårsagede et fjeldskred i Karrat Fjord en tsunami med et opløb på 10 m i bygden Nuugaatsiaq 30 km væk. Fire mennesker mistede livet, og bygden, samt nabobygden Illorsuit, blev evakueret og permanent forladt. Fjeldskred er sket før i Grønland: ved Vaigat, 150 km mod syd, er der sket mindst to store tsunamier i de sidste 70 år. Hyppigheden og de betingende faktorer for fjeldskred længere tilbage i tiden i Vestgrønland er dog ikke fuldt ud forstået. Fjeldskredsaflejringer kan erkendes i marine sedimenter som massetransportaflejringer (MTD’er) og fjeldskred kan ændre havbundens morfologi drastisk, hvilket kan have betydning for udvikling af økosystemer. På togter i 2019 og 2021 med RV Sanna blev der indsamlet sedimentkerner og ~4000 km geofysiske- og batymetridata i Karrat Fjord og Vaigat, med særlig fokus på områder med historiske og forhistoriske fjeldskred. Mængden, volumenet, hyppigheden og fordelingen af fjeldskredsaflejringer giver viden om hyppigheden og størrelsen af fjeldskred og tsunamier i den geologiske fortid. Formålet med Geocenter Danmark-projektet er at lave detaljerede morfo-strukturelle og seismisk-stratigrafiske analyser af de geofysiske data, der korreleres med litologi og kronologi fra sedimentkernerne. Dette gøres for at afdække og forstå fjeldskredsudviklingen i området. Desuden er der på det seneste blevet rapporteret en stigende forekomst af fjeldskred i pol-områderne som forbindes med klimaforandringerne. Vores arbejde med fjeldskredsaflejringerne i Vestgrønland vil undersøge sammenhængen mellem ustabile skråninger og Indlandsisen i Grønland, såvel som indvirkningen af fjeldskredshændelser på bentiske marine dyresamfund. Forståelse af sammenhængen mellem klima og ustabile skråninger er afgørende for at sikre den langsigtede bæredygtighed af bentiske økosystemer og de kystnære bosættelser i Grønland og på verdensplan.

Landslides in a changing climate: geohazards and benthic habitats in Northwest Greenland

On 17-June-2017, a rock avalanche in Karrat Fjord generated displacement waves with a runup of 10 m in the nearby settlement Nuugaatsiaq (30 km away). Four lives were lost, and two settlements evacuated and permanently abandoned. Slope failures on the Greenland coast are not unusual. Vaigat (150 km south) has experienced at least two large tsunamis in the last 70 years. In addition to the life-threat, the landslide events drastically change the seafloor morphology with implications for the benthic ecosystems. However, the long-term history, frequency, and control factors of rock avalanches in Northwest Greenland are not fully understood. The sedimentary products of slope failures are recorded offshore as mass transport deposits (MTDs). 2019 and 2021 expeditions onboard RV Sanna collected ~4000 km of seismic, sub-bottom and swath bathymetry data within Karrat Fjord and Vaigat, with focus on areas influenced by landslides. The amount, volume, frequency and distribution of MTDs reflect the frequency and magnitude of rock avalanches, and potentially tsunamis, during the geological past. The objective of the Geocenter Danmark project is to carry out morpho-structural and stratigraphic analyses of the geophysical data, including correlation of the seismic-stratigraphy to the sediment core lithologies and chronology. The aim is to reveal the geological history of rock avalanche occurrence and to understand linkages between slope instability and climate warming in Northwest Greenland. The results will benefit the Greenland communities by generating knowledge of how potentially tsunamigenic rock avalanches form and what imprint they leave on the benthic habitats.

Projektleder

Lara F. Perez: [email protected]