Back2theFuture

I projektet ”Back to the future ‐ reconciling paleo‐proxy data with numerical models” vil vi undersøge hvordan geologiske data kan anvendes til at forbedre forudsigelser fra numeriske modeller om f.eks. havniveaustigninger og ændringer i gletsjeres størrelse, men også hvordan numeriske modeller kan være med til at understøtte fortolkningen geologiske data.

Numeriske modeller er modeller der er baseret på fysiske love, og som er i stand til at simulere processer som for eksempel havstrømme eller isens flydning under et klimasystem i forandring. Modellerne kan derfor bruges til at fremskrive konsekvenserne af fremtidige klimaforandringer samt til at undersøge årsager til ændringer tilbage i tiden. Ved at koble numeriske modeller med geologiske data kan man validere og udvikle modellerne på tidsskalaer, der er meget længere end de 35 års data vi har fra satellitovervågning. IPCCs seneste klimarapport peger på, at der er et stærkt behov for at tage dette skridt hvis vi skal kunne stole på fremskrivninger af klimaforandringerne.

Vi vil afsøge hvilke geologiske spørgsmål, vi kan besvare og hvor vi kan bidrage med ny viden ved at integrere geologisk data i numeriske modeller. Det vil vi gøre ved at fokusere på fire nøgleemner med Indlandsisen som omdrejningspunkt, der dækker fire forskellige tidsskalaer: ”Iskappedannelse i dyb tid”, ”Indlandsisen under slutning af sidste istid i nordøst Grønland”, ”Dynamiske ændringer i udløbsgletsjere på multidekadale tidsskalaer” samt ”Glacial dynamik siden den lille istid”.

Back2theFuture

In the project “Back to the future ‐ reconciling paleo‐proxy data with numerical models” we will investigate how geological data can be applied to improve projections from numerical models regarding e.g. sea level rise and changes in glacier extent, but also how numerical models best can support the interpretation of geological observations. Numerical models are models which are based on the laws of physics and which can simulate processes like ocean currents or the flow of ice in a changing climate.

The models can thus be applied to predict the consequences of future climate change as well as to investigate causes for changes in the past. By combining numerical models and geological data it is possible to validate and develop the models on time scales much longer than the 35 years of data we have from satellite observations. Indeed, the latest IPCC report highlights the need for taking this step in order to add confidence to projections of climate change.

We will explore which geological questions we can answer as well as how we contribute with new knowledge by integrating geological data in numerical models. We will explore four key topics focusing on the Greenland Ice Sheet at four different time scales: “Initiation of the Greenland ice sheet in deep time”, “The Greenland ice sheet at the end of the last glacial in northeast Greenland”, “Dynamic changes to outlet glaciers on multidecadal timescales” and “Glacial dynamics since the Little Ice Age”.

Projektdeltagere

GEUS:
Anne Solgaard (projektleder)
Signe Hillerup Larsen, Nanna B. Karlsson, Kasia K. Śliwińska, Paul Knutz, Camilla S. Andresen og Ole Bennike

Aarhus Universitet:
Marit‐Solveig Seidenkrantz, Christof Pearce, Vivi K. Pedersen, Anders Damsgaard’

Københavns Universitet:
Anders Bjørk, Christian Bjerrum og Nicolaj Krog Larsen


Projektype

Indsats af opbyggende karakter


Projektperiode

Maj 2022‐ Okt 2023