SUBWATER

Terrænnært Urbant Grundvand undersøger de forskellige komponenter i det urbane hydrologiske kredsløb, samt interaktionen mellem disse (nedbør, fordampning, grundvandsdannelse, overfladisk afstrømning, dræning, og vandafledning gennem kanaler og grøfter). Dette gøres ved en kombination af feltundersøgelser, hydrologisk og geologisk modellering. Hertil opstilles et Urbant HydroGeologisk Observatiorium (UHGO) for en central del af Odense by, hvor der måles hydrologiske flukse og tilstande som eksempelvis fordampning, ind- og udstråling, vandføring i kanaler og grøfter, og grundvandsstand.

For det samme område af byen, opstilles en hydrologisk model på baggrund af en ny urban geologisk model med specielt fokus på de øverste 15 m af geologien. Den hydrologiske model opstilles for at kunne forudsige effekter af et klima under forandringen, samt effekten af forskellige klimatilpasningsløsninger på byens samlede vandkredsløb. Her er det terrænnære grundvand afgørende, da det allerede under nuværende klimatiske forhold truer infrastruktur og bygninger i Odense.

Projektet medfinansieres af Vandcenter Syd, Region Syddanmark og Odense kommune, der også indgår som lokale partnere.

SUBWATER

Shallow UrBan groundWATER, SUBWATER, investigates the interaction between hydrological fluxes in the urban area in order to improve our understanding of how shallow groundwater (most upper groundwater table) are effected by anthropogene geology, urban land use, and climate change adaptation measures installed with the intension to soften the impacts of future increased precipitation. This is done with a combination of field studies and hydrological modelling studies. SUBWATER will setup an Urban HydroGeological Observatory (UHGO) in Odense City, where high groundwater table threatens city values such as critical infrastructure and buildings. The observatory will monitor all relevant hydrological fluxes.

At the same area of Odense City, a fully distributed, physically based, 3D-hydrological model will be setup with specific focus on prediction of the shallow groundwater table.

The project receives co-funding from local partners, Odense Municipality, Southern Region of Denmark and VCS Denmark (water supply company).

Projektleder

Jacob Kidmose
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]


Projektperiode

2018 – 2021