OVERFØRSEL AF RESISTENSGENER I GYLLE-JORD-VAND MILJØET OG UDVASKNING TIL DRÆN- OG GRUNDVAND (RESIGO)

Flere årtiers brug af antibiotika i landbruget har resulteret i multiresistente bakterier. Når gylle udbringes på landbrugsjord er der derfor en risiko for at antibiotika og antibiotikaresistente bakterier kan kontaminere grund- og overfladevand, dyr og afgrøder.

Dynamikken omkring gylle i jordmiljøet medfører såkaldte ”hot spots” hvor øget mikrobiel aktivitet og selektivt antibiotikapres kan forårsage horisontal genoverførsel af resistensgener mellem gylle- og jord-bakterier.

Det er projektets overordnede formål at beskrive årsager til, at der kan udvaskes antibiotikaresistente bakterier fra gylle til dræn- og grundvand gennem følgende to delmål, I) Karakterisering af den dynamiske udvikling omkring en nedfældet gyllestreng for antibiotikaresistente bakterier, indhold af antibiotika og generel mikrobiel aktivitet; og II) Monitering af indholdet af antibiotikaresistente bakterier og antibiotika i drænvand og horisontale boringer (2-5 m dybde).

Ny viden om antibiotikaresistente bakteriers overlevelse og transport i landbrugsjord kan medvirke til at minimere risikoen for kontaminering – eftersom “godt landmandsskab”, kan tilpasses denne viden.

Projektleder

Nora Badawi
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

E-mail: [email protected]

TRANSFER OF RESISTANCE GENES IN THE SLURRY-SOIL-WATER ENVIRONMENT AND LEACHING TO DRAINAGE AND GROUNDWATER (RESIGO)

Long-term use of antibiotics has led to the development of multidrug resistant bacteria in the farm environment. Hence, when slurry is field applied there is a risk that both antibiotics and antibiotic resistant bacteria may contaminate ground- and surface water, animals and crops.

When applied to soil, slurry trigger the creation of “hot spots”, where increased microbial activity and selective pressure from the antibiotics may cause horizontal gene transfer of resistance genes in between indigenous soil bacteria and introduced fecal bacteria.

The main objective is to describe why antibiotic resistant bacteria are leached to drainage and groundwater by focusing on the following to sub-objectives, I) characterize the dynamic development of antibiotic resistant bacteria, antibiotics and the general microbial activity around an injected slurry slit; and II) monitor the content of antibiotic resistant bacteria and antibiotics in drainage water and horizontal wells (2-5 m depth).

Increased knowledge of survival and transport of antibiotic bacteria in agricultural soils may facilitate reduced risk of contamination, as “best management practices” can be adapted to this knowledge.